بچرخانید!

تلفن همراه خود را برای نمایش درست وب سایت بچرخانید
(شما واقعا میخواهید مطالب را به این صورت ببینید?)

کـانون تبـلیغاتی رنـگین سـازان آفـتاب سـعی دارد با در نظر گرفتن کیفیت محتوا و طراحی مناسب با اتـکا به نیـروی انــسانـی مـتخـصـص و مـتـعهد در زمـیـنه هـای مـرتبـط مـحصولاتـی را آمـاده ارائـه کـند که اطمینان میرود ارتباط بـهتری نـسبت به سـایر تـبلیغات با مخاطـبیـن و کـاربران بر قرار کرده و باعـث اطـمیـنان هرچـه بیـشـتر مـشـتریـان به شــما و خـدماتـتـان گـردد .ما بـه سـود کوتاه مدت فکر نـکرده و چشم انداز دورتری در ذهن تجسم میکنیم . بهـترین سـود را در رضـایت مشـتریان می بیـنیم و سود خود را وابسته به این رضایت مندی میدانیم.


درباره رنگین سازان آفتاب

گـسترش روز افـزون ارتبـاطات از یـک طـرف , تــنوع مـحصـولات و خــدمات از طرف دیـگر و نیـاز به معرفی و ترغیب از طریق بـیان بـصری , مـوجب فراگـیرشـدن گرافیک و تخصصی شـدن آن در شـاخـه هـای متعـدد گـردیـده اسـت. در عصـر حاضـر مـعرفی انـدیـشه ها ,خـدمات و کالاها نیـازمند شنـاخت اصـول گـرافـیک و تـکنـولـوژیهـای مـرتــبط بوده وبا علم برایـن دو , تـحولات شـگرفی درامـراطـلاع رسانی و تـبلیغات بـوجود آورده و در حـال حـاضـر مـهمـتـریـن ابـزار توســعه و پیـشبرد بـازار می باشد,دراین راستا کانون تـبلیغات رنگین سازان آفـتاب طراح و مشاور درکلـیه امور چاپ و تـبلیغات بـهره گـیری از زبـده تریـن کارشـناسـان و طـراحـان گرافیک آمادگی خود را جــهـت هـمـکاری با شـما عـزیـزان اعـلام مـی دارد . همراهی با شما بزرگان افتخار باعث افتخار ماست.

راه های ارتباط با ما

Email : info@rasanegar.ir                       Phone : 09365514646